Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe

Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza  wprowadzanie nowych rozwiązań, celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego. 

Budowa nowoczesnego systemu administrowania naszym bezpieczeństwem, zwłaszcza w sytuacjach współczesnych zagrożeń, wymaga nowoczesnej kadry i współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Chodzi bowiem o to, że system ochrony ludności i mienia rozumiany jako zbiór zadań przypisanych poszczególnym organom i jednostkom administracji publicznej, służbom zawodowym czy społecznym organizacjom ratowniczym, musi być skorelowany z całym systemem bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Wymaga to fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych wykwalifikowanej kadry, która w codziennej pracy potrafi administrować i wdrażać podstawowe zasady i reguły powszechnego bezpieczeństwa w życiu  wspólnot lokalnych i narodowych.  Współczesny  system ochrony ludności, ratownictwa i obrony cywilnej musi charakteryzować się elastycznością reagowania na sytuacje kryzysowe, aż do konfliktu zbrojnego włącznie. Z tego powodu jednym z ważnych zadań specjalistycznych jednostek np. policji, straży pożarnej, czy służb specjalnych bądź organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, jest trafne rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowywanie i prowadzenie sprawnych działań ratowniczych w każdej sytuacji i czasie.  zarządzanie kryzysowe - wsks gdynia W tym celu specjalistyczne jednostki muszą posiadać wykwalifikowane kadry do administrowania systemem codziennego bezpieczeństwa, a także fachowców do natychmiastowego reagowania, podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń tj. katastrof czy klęsk żywiołowych. Ponadto sytuacje takie wymagają sprawnych działań logistycznych samych służb jak i działań organizujących ewakuację i przemieszczenie mniejszych lub większych grup ludności oraz dobytku, co wymaga wcześniejszych działań przygotowawczych, symulacji i zabezpieczeń. Tak jak wszyscy, w dowolnym miejscu i czasie  możemy stać się ofiarami różnych zagrożeń, tak zapewnienie bezpieczeństwa musi być również powszechną odpowiedzialnością. Wiedzę na temat nowoczesnej edukacji dla bezpieczeństwa i  umiejętności praktyczne w  codziennym administrowaniu porządkiem  publicznym oraz  w kierowaniu akcjami nadzwyczajnymi, w tym organizowaniu i funkcjonowaniu specjalistycznych jednostek, zajmujących się bezpieczeństwem na określonym terenie,  posiadać będą nasi absolwenci opisanej specjalności.