Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym staje się dziś jednym z najważniejszych zadań stojących przed poszczególnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a różnorodne strategie antyterrorystyczne nie mogą ograniczać się jedynie do bezpośredniego zwalczania aktywności terrorystów. Konieczne jest poznanie złożonej problematyki terroryzmu i ekstremizmu oraz celowe i perspektywiczne wykorzystanie systematycznie zdobywanej wiedzy na ten temat. Obok specjalistycznych szkoleń i jednostek specjalnych wykorzystywanych w akcjach antyterrorystycznych, istotna jest także edukacja antyterrorystyczna całego społeczeństwa i kształcenie kadr dla rozpoznawania potencjalnych zagrożeń.
bezpieczeństwo antyterrorystyczne - wsks Gdynia
Następuje nierównomierny rozwój różnych obszarów świata i słabnie przy tym rola państw oraz regulacyjna rola mocarstw. Nasilają się napięcia etniczne i gwałtownie rozwija się niekontrolowana migracja, często będąca przyczyną rozszerzania się międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Tranzytowe zaś położenie Polski  i podróżowanie przez  porty Gdyni i Gdańska sprzyja nawiązywaniu kontaktów różnym grupom przestępczym oraz ułatwia wwożenie na nasz teren substancji niebezpiecznych. Na tym tle źródłem zagrożeń stają się podmioty pozapaństwowe, często trudne do zidentyfikowania, ale także państwa upadające, których rządy nie są w stanie kontrolować własnych terytoriów. Rozpoznanie, a następnie walka z tymi zagrożeniami wymaga zrozumienia i wysiłków na różnych szczeblach administracji publicznej: lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. W tym celu państwa tworzą strategie działania dopasowane do miejscowych potrzeb, gdyż tylko w taki sposób można skutecznie rozbić siatki powiązań przestępczych, zdezorganizować kanały ich komunikacji, w tym sposoby finansowania, i pozbawić terrorystów  bezpiecznych miejsc schronienia. Problemy te obejmują szeroki kontekst międzynarodowy, zaś regionalnie koncentrują się głównie w społeczeństwach biednych i skorumpowanych. Terroryści pozyskują bowiem  jednostki wyalienowane i mające kłopoty z określeniem swojej tożsamości narodowej. Utożsamiają się z miejscowymi grupami i identyfikują się z ich krzywdami. Problemy te dotykają także Polski, a  powiązania na styku biznes – władza – służby specjalne, doprowadziły do utrwalenia w naszym kraju sieci nieformalnych układów.  W ten sposób doszło do procesu wzajemnego przenikania się świata polityki i świata przestępczego. Z tych właśnie powodów niektórzy klasyfikują Polskę wśród państw, gdzie grupy nieformalne są tak silne, że próbują zdominować konstytucyjne organa państwa, i dodatkowo, z uwagi na naszą przynależność do określonej strefy geograficznej, opisują nasz kraj jako nie w pełni suwerenny. Dla tak zdefiniowanych problemów konieczne jest uruchamianie nowych struktur organizacyjnych oraz podejmowanie nowych działań specjalnych w walce z zorganizowaną przestępczością. Wymaga to nowego podejścia do bezpieczeństwa powszechnego i kształcenia kadr do kreowania przedsięwzięć z zakresu ochrony antyterrorystycznej. Sądzimy, że absolwenci naszej specjalności będą poszukiwanymi fachowcami na rozwijającym się runku ochrony, zarówno agencji państwowych jak i firm prywatnych oraz specjalistami w administracji publicznej, zajmującej się  m.in. prewencją antyterrorystyczną.