Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne

Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka i generalnie pojęcie to utożsamiane jest ze stanem niezgrożenia, spokoju, stabilności i trwałości określonego stanu rzeczy, z poczuciem zaufania do przyszłości. Na tym tle możemy wyróżnić kilka rodzajów bezpieczeństwa, w tym  bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne w pierwszej kolejności. 

Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego odnosi się do państw i narodów, a jego składowymi są wartości uznawane za ważne dla danego kraju, choć niekoniecznie pozostające pod bezpośrednią jego kontrolą. W sferze bezpieczeństwa ekonomicznego /gospodarczego/ następuje bowiem przemieszanie się uczestników państwowych i prywatnych, co dla obywateli ma  m.in. oznaczać  swobodę działalności gospodarczej, stabilne stopy procentowe i kursy walutowe, pewność zatrudnienia czy przechowywania oszczędności. Państwo natomiast powinno umożliwić swobodne realizowanie wewnętrznych i zewnętrznych celów politycznych,  z  wykorzystaniem zachodzących procesów globalizacji do dalszego rozwoju  społeczno-gospodarczego i neutralizacji zagrożeń wynikających z funkcjonowania gospodarki światowej.

bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne

Powszechnie uważa się, że istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo naszego kraju jest położenie geograficzne. Z tego powodu mamy kłopoty z określeniem geopolitycznych priorytetów, często nie potrafimy bronić należnych interesów i mamy olbrzymie trudności z praktycznym określeniem czynników decydujących o bezpieczeństwie  gospodarczym naszego kraju. Dlatego konieczne jest kształcenie fachowców do uprawiania polityki w ramach nowoczesnego państwa, którego ciągle nie mamy okazji systematycznie budować i bezpiecznie urządzać. Dotyczy to szerokiego kontekstu historycznego naszych dziejów oraz przemian jakie nastąpiły w ostatnich latach., co skutkowało niekompetencjami w zakresie reguł działania państwa, identyfikacji i egzekwowania należnych mu przywilejów w skali międzynarodowej oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. A przecież w interesie narodowym jest zagwarantowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju oraz stworzenie warunków do wzrostu dobrobytu społeczeństwa, w tym ochrony dziedzictwa i tożsamości narodowej. Wymaga to nie tylko systematycznego i kompetentnego diagnozowania oraz analizowania sytuacji i procesów zachodzących w skali międzynarodowej, ale także prowadzenie skutecznych działań w obrębie organów krajowych zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem gospodarczym. Zachowanie więc bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego powinno być dziś jednym z głównych celów polityki wewnętrznej i zagranicznej naszego kraju, gdyż to właśnie na tej płaszczyźnie toczy się współcześnie  rywalizacja między państwami. Rywalizacja ta będzie przybierać na sile, a więc powodować napięcia w skali międzynarodowej i nie pozostanie obojętna dla sytuacji  wewnętrznej kraju. Klasyczna koncepcja podziału państw na bloki polityczne, czy sfery wpływów, praktycznie straciła znaczenie na rzecz państw dominujących i poszczególnych korporacji o światowym zasięg.  Dominujące państwa i światowe korporacje postrzegają dziś poszczególne obszary nie w znaczeniu geograficznym, lecz w wymiarze ekonomicznym - przestrzeni ekonomicznej, jako rynki taniej siły roboczej, zbytu towarów czy inwestycji. Tym samym geopolityka wypierana jest przez geoekonomię, co powoduje nowe obszary konfliktów społecznych oraz zmienia ich geografię. 

Szacuje się, że aktualnie własność kapitału zagranicznego w Polsce obejmuje: np. banki ok. 80%, przemysł przetwórczy ok. 50%, budownictwo ok. 35%, zaś transport i systemy łączności ok. 25%. Konsekwencją tej sytuacji jest przeniesienie prawa do zysku w ręce kapitału zagranicznego, co przy niskim poziomie płac krajowych czyni te zyski ogromnymi, transferowanymi poza Polskę. W okresie 25. lecia wolności straciliśmy większość rynków, na które eksportowaliśmy wyroby rozpoznawalna na rynkach światowych. Straciliśmy przedsiębiorstwa i branże, które wytwarzały w oparciu o polską myśl techniczną. Jeżeli do tego dodamy wysokie bezrobocie i wysokie zadłużenie finansowe kraju, to obraz bezpieczeństwa gospodarczego, a więc i społecznego wyglądać będzie niezwykle ponuro. Potrzebni są więc fachowcy do pracy w różnych instytucjach i służbach publicznych, którzy potrafią zatrzymać  tę niepokojącą tendencję i będą w stanie zmobilizować społeczeństwo do zadbania o własną przyszłość, gdyż, jak się okazuje, państwo może także zbankrutować. 

Niepokojącym zjawiskiem jest również gwałtowny upadek wartości rodziny jako podstawowej komórki, także aktywności społecznej i gospodarczej, a przez to katastrofalny wskaźnik przyrostu naturalnego, który w połączeniu z zagrożeniami ekonomicznymi przyczynia się znacząco do destrukcji współczesnego społeczeństwa, grożąc przerwaniem ciągłości życia narodowego. Te i inne zagadnienia wypełnią program naszych studiów, po których absolwenci będą poszukiwanymi fachowcami na współczesnym rynku dóbr i usług, umożliwiając w ten sposób, osiąganie bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego naszego kraju.