Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby specjalne

Przeciwdziałanie różnorodnym zagrożeniom publicznym staje się dziś jednym z najważniejszych zadań stojących przed poszczególnymi służbami, powołanymi do ochrony ludzi i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Chodzi bowiem o to, że bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to problem, który dziś może dotyczyć każdego miejsca i wymaga natychmiastowego działania. Oprócz bezpośredniego działania i doraźnych interwencji, w strukturach państwa muszą funkcjonować służby, które potrafią rozpoznawać potencjalne zagrożenia i znają złożoną problematykę współczesnego terroryzmu czy ekstremizmu. Obok więc służb policyjnych,  specjalistycznych szkoleń i jednostek specjalnych wykorzystywanych w różnych  akcjach specjalnych, istotna jest także edukacja społeczeństwa i kształcenie kadr dla rozpoznawania potencjalnych zagrożeń.Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby specjalne

Trzeba bowiem pamiętać, że swobodny przepływ ludności m.in. powoduje napięcia etniczne i gwałtownie rozwija się niekontrolowana migracja, często będąca przyczyną rozszerzania się międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Tranzytowe zaś położenie Polski  i podróżowanie przez  porty Gdyni i Gdańska sprzyja nawiązywaniu kontaktów różnym grupom przestępczym oraz ułatwia wwożenie na nasz teren substancji niebezpiecznych. Na tym tle źródłem zagrożeń stają się podmioty pozapaństwowe, często trudne do zidentyfikowania, ale także państwa upadające, których rządy nie są w stanie kontrolować własnych terytoriów. Rozpoznanie, a następnie walka z tymi zagrożeniami wymaga zrozumienia i wysiłków na różnych szczeblach administracji publicznej: lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. W tym celu państwa tworzą strategie działania dopasowane do miejscowych potrzeb, gdyż tylko w taki sposób można skutecznie rozbić siatki powiązań przestępczych, zdezorganizować kanały ich komunikacji, w tym sposoby finansowania, i pozbawić terrorystów  bezpiecznych miejsc schronienia. Problemy te obejmują szeroki kontekst międzynarodowy, zaś regionalnie koncentrują się głównie w społeczeństwach biednych i skorumpowanych. Terroryści pozyskują bowiem  jednostki wyalienowane i mające kłopoty z określeniem swojej tożsamości narodowej. Utożsamiają się z miejscowymi grupami i identyfikują się z ich krzywdami. Problemy te dotykają także Polski, a  powiązania na styku biznes – władza – służby specjalne, doprowadziły do utrwalenia w naszym kraju sieci nieformalnych układów.  W ten sposób doszło do procesu wzajemnego przenikania się świata polityki i świata przestępczego. Z tych właśnie powodów niektórzy klasyfikują Polskę wśród państw, gdzie grupy nieformalne są tak silne, że próbują zdominować konstytucyjne organa państwa, i dodatkowo, z uwagi na naszą przynależność do określonej strefy geograficznej, opisują nasz kraj jako nie w pełni suwerenny. Dla tak zdefiniowanych problemów konieczne jest przygotowanie specjalistycznych kadr i nowych struktur organizacyjnych oraz podejmowanie niestandardowych działań specjalnych w walce z nasilającą się przestępczością.

Do tego należy dodać pojawiające się zjawiska występowania nagłego zagrożenia życia i zdrowia obywateli  w sytuacjach nadzwyczajnych  tj. katastrof czy klęsk żywiołowych.  W takich przypadkach konieczne są służby, które potrafią podjąć skuteczne działania, co wymaga sprawności logistycznych samych służb jak i działań organizujących ewakuację oraz  przemieszczenie mniejszych lub większych grup ludności czy dobytku. Tak jak wszyscy, w dowolnym miejscu i czasie  możemy stać się ofiarami różnych zagrożeń, tak zapewnienie bezpieczeństwa musi być również powszechną odpowiedzialnością. Wiedzę na temat nowoczesnej edukacji dla bezpieczeństwa i  umiejętności praktyczne w  funkcjonowaniu służb porządku publicznego, w tym służb specjalnych,  oraz  kwalifikacje do kierowania akcjami nadzwyczajnymi, w tym organizowaniu i funkcjonowaniu specjalistycznych jednostek, zajmujących się bezpieczeństwem na określonym terenie,  posiadać będą nasi absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego i służb specjalnych. Będą więc poszukiwanymi specjalistami do pracy w  jednostkach  policyjnych, strukturach specjalnych czy instytucjach gospodarczych i politycznych.