Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Wykładowcy / Wykładowcy ze stopniem naukowym doktora

dr Daria Becker-Pestka - absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przygotowała i obroniła rozprawę doktorską pt Młodzi Polacy w Zjednoczonej Europie: plany edukacyjne i zawodowe trójmiejskich nastolatków. Specjalistka z zakresu diagnostyki pedagogicznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i metodyki pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
dr Tomasz Biedrzycki - zainteresowania badawcze obejmują nauczanie społeczne Kościoła oraz problematykę społeczeństwa postindustrialnego ze szczególnym wyróżnieniem przemian ludnościowych, zmian w systemie społecznym, rodzinnym i edukacyjnym oraz przemian na rynku pracy z podkreśleniem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Autor publikacji Trzeci sektor – pojęcie i jego rola w państwie, Cele i zadania przedsiębiorstwa w świetle chrześcijańskich zasad oraz Przyczynowe leczenie patologii. Rozprawa doktorska Trzeci sektor jako wyraz solidarności. Ocena etyczna w świetle nauczania społecznego Kościoła – przygotowana w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza "Angelicum" w Rzymie. 
dr Tomasz Czapiewski - wybitny znawca historii architektury i sztuki. Autor licznych na ten temat opracowań m.in. Ołtarz św. Barbary w Żarnowcu, problemy treści i formy, Sąd Ostateczny Hansa Memlinga jako traktat teologiczny czy Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu; ocalałe wyposażenie - problemy treści i formy.

dr Honorata Cyrzan - zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują  historię myśli społecznej, socjologię i filozofię. Rozprawa doktorska dot. zagadnień eschatologii indywidualnej w antropologii dawnego judaizmu, Autorka książek m.in. Życie ludzkie jako wartość w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, O potrzebie utopii. Z dziejów utopii stosowanej XX wieku, oraz licznych artykułów i rozpraw.

dr Marta Doroba - zainteresowania badawcze i doświadczenie zawodowe obejmują problematykę gender oraz komunikacje społeczną, a także zagadnienia promocji i organizacji kultury. Absolwentka pedagogiki ze specjalnością animacji społeczno-kulturalnej i licznych kursów oraz szkoleń z tego zakresu. Rozprawa doktorska pt. Doświadczenie macierzyństwa: konteksty socjo-pedagogiczne, przygotowana została w UW-M w Olsztynie. Autorka m.in Komunikowanie płci: konteksty i interpretacje, Męskość na rozdrożu tożsamości czy Rozpoznawanie paradygmatów w pedagogice a świadomość własnego uwikłania w ich fundamentalizm.
dr  Piotr Dygas – zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne dotyczą historii sztuki wojennej i polskiej myśli wojskowej ze szczególnym wyróżnieniem problematyki rozpoznania bojowego marynarki wojennej. Rozprawa doktorska pt Powstanie, rozwój i zadania rozpoznania w polskiej Marynarce Wojennej w latach 1945 – 1989 /historia i perspektywy rozwoju do 2012 r./, przygotowana została w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autor m.in.: Rozpoznanie w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1945 – 1980, Organa rozpoznawcze MW w latach 1945 – 1960, Powstanie, rozwój i zadania pododdziałów rozpoznania radiotechnicznego MW w latach 1950 - 1960 

dr Jolanta Dyrda – zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują problematykę opiekuńczo-wychowawczą  i edukację wczesnoszkolną. Rozprawa doktorska pt. Indywidualne style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze stawiane przez szkolę przygotowana została w Uniwersytecie Gdańskim. Autorka Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły, oraz  licznych artykułów i rozpraw m.in. Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów dyslektycznych, Podmiotowość dziecka autystycznego a ukryty wymiar terapii behawioralnej, Dysleksja, Kto nie mieści się w normie- szkolne mechanizmy wykluczania , Norma szkolna, tekst do podręcznika wczesnej edukacji pod red. D. Klus-Stańskiej i M. Szczepska-Pustkowska.
dr Mirosław Gawron - zajmuje się zagadnieniami kultury lokalnej, tradycji i zwyczajów miejscowych oraz problematyką tożsamości lokalnych. Rezultatem tego nurtu badań są publikacje: "Genealogie rodziny Gawronów" , "Genealogie rodziny Kosowskich (Kossowskich)". Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych - jako członek Towarzystwa Przyjaciół Orłowa i Stowarzyszenia Zalasowian. Jego artykuły naukowe to między innymi: "Zalasowa. Wieś i parafia", "Zalasowa. Kościół. Społeczność lokalna", "Ksiądz Prałat Stanisław Henryk Zawacki. Kartki ze wspomnień". 
dr hab. Helena Głogowska - zajmuje się zagadnieniami mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym wyróżnieniem problematyki społeczno - kulturalnej Białorusinów. Jest autorką licznych artykułów naukowych i publicystycznych w polskich i białoruskich periodykach i czasopismach oraz opracowań książkowych: "Białoruś 1914 - 1929. Kultura pod presją polityki", "Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim", oraz współautorka: "Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim", "Kara za służbę narodu" oraz "Przemiany kulturowe Białorusi w latach 1914 – 1929".
dr Aneta Grygiel-Dorszewska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie przygotowała i obroniła rozprawę doktorską pt Kształtowanie współczesnych wzorów męskości. Studium fenomenograficzne. Zainteresowania naukowe dotyczą społeczno-kulturowych procesów konstruowania płci i kwestii związanych ze zmianami jakie mają miejsce w obszarze współczesnej rodziny. Specjalistka z zakresu edukacji menedżerskiej, pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego.
dr Danuta Grzybowska - zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują problematykę pedagogiki specjalnej. Rozprawa doktorska pt Założone i rzeczywiste zadania pedagoga specjalnego  przygotowana została w Uniwersytecie Gdańskim.  Autorka m.in. O kompatybilności w terapii pedagogicznej  ”O edukacji integracyjnej” w kontekście zmniejszania dystansu w relacjach międzyludzkich, Szkoła wobec zadania przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do podjęcia ról człowieka dorosłego. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Kraków 2003, współautorka:  Profesor Halina Borzyszkowska. Twórca gdańskiej pedagogiki specjalnej oraz autorka Nauka czytania w procesie rozwoju dziecka z zespołem Downa.

dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska - zainteresowania badawcze obejmują problematykę narodowościową w aspekcie współczesnych przemian cywilizacyjnych w Polsce i w Europie. Autorka  rozprawy doktorskiej pt Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005 i opracowań anglojęzycznych dotyczących losów mniejszości narodowych i etnicznych w powojennej Gdyni. Jedna z współautorek Encyklopedii Gdyni. 

dr Jacek Jakubowski - specjalista z zakresu socjologii stosunków politycznych, współczesnych zagadnień międzynarodowych oraz świadomości społecznej i kultury politycznej. Znawca zagadnień polonijnych ze szczególnym uwzględnieniem historii i współczesnych problemów Polonii w Łotwie i w Estonii.

dr Wincenty Karawajczyk - zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują problematykę kształcenia dorosłych i pedagogikę porównawczą. Rozprawa doktorska pt : Kształtowanie naukowego światopoglądu słuchaczy wyższego szkolnictwa wojskowego w procesie dydaktyczno-wychowawczym (na przykładzie Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej) przygotowana została w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. Autor m.in. Niektóre konsekwencje standaryzacji w edukacji, Wartości a przywództwo wojskowe, Key Principles of Trainee Assessment, Ways and means of leadership training at the PNA, Kształtowanie osobowości kandydatów na oficerów MW w wybranych krajach świata, Czy grozi nam militaryzacja edukacji? Członkostwo w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN /Zespół Pedagogiki Pracy/. 
dr Łukasz Kister - Zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne dotyczą problematyki ochrony informacji i zagadnień związanych ze współczesnym terroryzmem. Autor m.in. Wojna informacyjna z terroryzmem, Rola i zadania oficera prasowego operacji konterrorystycznej czy Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego – ochrona wizerunku osób.
Ekspert w zakresie wojen informacyjnych i zwalczania terroryzmu.
dr Jerzy Kownacki - Autor rozprawy doktorskiej pt. Levoluzione religiosa di Adamo Mickiewicz, przygotowanej w Papieskim Instytucie Pastoralnym w Rzymie. Redaktor Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Gdańskiej i stałych audycji własnych w Radiu Plus. Autor książek m.in. Na dobry dzień i Na kolejny dobry dzień.

dr  Adam Kwiatkowski – zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne  obejmują zagadnienia obronności państwa, zarządzanie kryzysowe i ratownictwo w sytuacjach kryzysowych. Rozprawa doktorska pt Udział samorządu wojewódzkiego w kształtowaniu obronności w regionie {na przykładzie województwa pomorskiego}, przygotowana została w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autor m.in. Ratownik specjalny GROM, Kształtowanie świadomości obywateli na rzecz obronności i bezpieczeństwa regionu pomorskiego, Media w systemie bezpieczeństwa.
dr Józef Kwidziński - doktorat z zakresu cywilnego zarządzanie kryzysowego uzyskał w University of North West N.Y. Wybitny specjalista z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Autor m.in "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w województwie pomorskim", "Postulowany model kształcenia proobronnego młodzieży szkolnej na początku XXI wieku" oraz "Cywilne planowanie kryzysowe istotnym elementem bezpieczeństwa państw NATO". 
dr Joanna Leska-Ślęzak - zainteresowania badawcze obejmują współczesne problemy cywilizacyjne, w tym ruchy migracyjne. Autorka rozprawy doktorskiej pt Kształtowanie się, rozwój i przemiany zbiorowości Polonijnej w Holandii. Autorka i współautorka książek: Przemiany cywilizacji współczesnej; Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury duchowej; Polacy w Holandii przeszłość i teraźniejszość. 
dr  Magda Leszczyna-Rzucidło - zainteresowania naukowe dotyczą badań nad polityczną i ekonomiczną integracją państw obszaru Morza Bałtyckiego oraz kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych. Rozprawa doktorska obroniona w Uniwersytecie Jagiellońskim dot. współpracy politycznej i obronnej w Regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku. Autorka m.in. Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego po 1989 roku czy Powstanie Bałtyckiej przestrzeni ekonomicznej.

dr Małgorzata Leszczyńska - zainteresowania badawcze i dorobek dydaktyczny obejmuje zagadnienia polityki społecznej i pracy socjalnej ze szczególnym wyróżnieniem problematyki rynku pracy i funkcjonowania osób zagrożonych  ekskluzją. Autorka m.in. Infrastruktura bytowa w Polsce w latach 1975-1990. Stan i perspektywy, Znaczenie usług społecznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 

dr  hab. Krzysztof Ligęza – zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne  obejmują problematykę obronności państwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego i zautomatyzowanych systemów dowodzenia oraz reagowania kryzysowego. Rozprawa doktorska pt  Użycie sił i środków zwalczania okrętów podwodnych do ochrony i obrony obszarów morskich RP,  przygotowana została w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autor i współautor m.in. Analiza porównawcza struktury i treści taktyki marynarki wojennej w odniesieniu do standardów NATO,  Operacje połączone reagowania kryzysowego, Budowanie zasobów i zdolności w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

ks. dr Jarosław Lisica - zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne obejmuje zagadnienia pedagogiki ogólnej i teologi pastoralnej. Autor m.in. "Dynamizm areteologicznego ukierunkowania wychowania moralnego w świetle cnoty cierpliwości hypomone", "Wychowanie patriotyczne w rodzinie", "Komunikacja międzykulturowa" i "Nauka miłości do ojczyzny jako misja Orgynariatu Polowego w nauczaniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka-Głódzia".

dr Katarzyna Materny - specjalistka z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna. Autorka m.in. Moje miejsce w świecie-doświadczenia edukacyjne i społeczne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna, Osoba z lekka niepełnosprawnością intelektualna wobec sytuacji trudnych, czy Specjalne szkolnictwo ponadgimnazjalne - czy i jak reformować? Rozprawa doktorska, przygotowana w Uniwersytecie Gdańskim, dotyczyła relacji miedzy działaniem odtwórczym a oryginalna ekspresja plastyczną osób głębiej upośledzonych umysłowo.

dr Arkadiusz Modrzejewski - zainteresowania naukowe obejmują problematykę  współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych oraz zagadnień regionalnych w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Autor książek m.in. Kościerzyna w procesie  współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych oraz współautor: Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska, Idea narodu europejskiego w warunkach kształtowania się ładu ponowoczesnego. 

dr Ewa Muzioł - zainteresowania badawcze obejmują rożne aspekty edukacji ze szczególnym wyróżnieniem ucznia zdolnego, utalentowanego muzycznie. Rozprawa doktorska przygotowana na podstawie badań własnych dotyczyła kształcenia ucznia zdolnego w ujęciu polskiego prawa oświatowego i praktyki szkolnej na przykładzie szkoły muzycznej. Oprócz pracy akademickiej zajmuje się także dydaktyką w szkole średniej, pracując w liceach ogólnokształcących Gdyni i Gdańska, a ostatnio w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. Autorka m.in Indywidualizacja kształcenia w polskich szkołach - raport z badań i Indywidualny program lub tok nauki w świetle prawa oświatowego i w praktyce szkolnej na przykładzie szkoły muzycznej.

dr Krzysztof Nyrek - prawnik i historyk. Były prokurator w Gdańskiej Prokuraturze Rejonowej. Znawca problematyki prawnej ochrony środowiska. Praca doktorska z zakresu historii gospodarczej dotyczyła gospodarki leśnej w fachowej literaturze polskiej od połowy XVI i do końca XIX wieku.

dr Dominik Olejnik - specjalizuje się w problematyce tworzenia i funkcjonowania różnych form integracji politycznej i gospodarczej we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej w kontekście światowych przemian cywilizacyjnych. Rozprawa doktorska przygotowana w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego dotyczyła: Prawno - polityczne aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

dr Andrzej Pawelczyk - zajmuje się problematyką stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza stosunków polsko-czechosłowackich oraz konspiracji polskiej w latach II wojny światowej. Po stażu naukowym w Instytucie Luigi Stuno w Rzymie szczególnie zainteresował się polityką wschodnią Watykanu. Przez dwa lata był pracownikiem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Jego rozprawa doktorska dotyczyła zagadnienia "Międzywojenne stosunki polsko-czechosłowackie w ocenie publicystyki konspiracyjnej 1939–1945". 

dr Rafał  Połeć - zainteresowania badawcze i dociekania naukowe dotyczą problematyki prawnej, regulującej funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych  np. w zakresie stosowania kontroli operacyjnych. Autor opracowań m.in.: Kontrola operacyjna Żandarmerii Wojskowej, Żandarmeria Wojskowa jako organ działający na rzecz bezpieczeństwa w Siłach Zbrojnych RP, Policja i Żandarmeria Wojskowa-podstawy prawne współdziałania.

dr Jan Przybyłowski - specjalista w zakresie semiotyki i metodologii nauk ze szczególnym uwzględnieniem teorii rozumowań. Autor wielokrotnie wznawianych wydań "Logika z ogólna metodologia nauk" oraz współautor książki "Logiczne podstawy rozumowań". 

dr Adam Romejko - doktor teologii Uniwersytetu w Innsbrucku i politologii w Uniwersytecie Gdańskim. Badacz zagadnień polonijnych, relacji polsko-austriackich i problematyki przemocy we współczesnym życiu społeczno-politycznym. Autor m.in: Rola duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości polonijnej w Wielkiej Brytanii, Przemiany austriackiej tożsamości narodowej, Życie religijne w Gdyni, czy Islam we współczesnej Afryce w świetle publikacji niemieckiego tygodnika "Der Spiegel".

dr  Andrzej Stasiak – zainteresowania badawcze obejmują obronę cywilną i organizację systemów zarządzania w sytuacjach kryzysowych.  Rozprawa doktorska pt. Wspólne działania wosk lądowych i obrony cywilnej w obszarze odpowiedzialności Krakowskiego Okręgu Wojskowego (na przykładzie województwa zamojskiego) przygotowana została w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autor artykułów w Przeglądzie Obrony Cywilnej i Gdańskim Informatorze Obrony Cywilnej oraz w kwartalniku Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego np. Terroryzm – zamach bombowy, Wypadek z udziałem cysterny paliwowej czy Możliwości doskonalenia współpracy pomiędzy szczeblem powiatowym a wojewódzkim na przykładzie ochrony przeciwpowodziowej. 

dr Jacek Taraszkiewicz - zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne obejmuje historię oświaty i myśli pedagogicznej. Rozprawa doktorska pt Nauczanie historii w szkolnictwie pijarskim w okresie staropolskim przygotowana została na UG. Specjalista z zakresu szkolnictwa pijarskiego i nauczania w dawnych wiekach. Autor licznych publikacji m.in Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVIII i XIX wieku, Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej, Przemiany świadomości historycznej młodzieży, czy Wychowanie patriotyczne w szkolnictwie pijarskim w okresie staropolskim.

dr inż. Jerzy Wiśniewski - informatyk i wieloletni dyrektor liceum ogólnokształcącego w Gdyni, znawca teorii i praktyki zarządzania oświatą oraz mierzenia jakości pracy szkoły. Dyrektor Wydziału Ewaluacji i Kontroli w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

dr Wojciech Węckowski - zainteresowania badawcze obejmują teorię reklamy oraz edukację medialną ze szczególnym wyróżnieniem wykorzystania Internetu. Autor publikacji pod tytułem "Efekty społecznego oddziaływania środków masowego przekazu" (Pelplin 2001), "Przewodnik po stronie internetowej diecezji Pelplińskiej", "Katolicka nauka społeczna o rodzinie a Unia Europejska", "Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska" czy "Pontyfikat Jana Pawła II i kultura medialna" – rozprawa doktorska napisana u profesora Mariano Fario na Wydziale Komunikacji Społeczno-Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Znakomity praktyk w zakresie nowych mediów z doświadczeniem wyniesionym z redagowania pism "Pielgrzym" i "Postares" oraz pracy redakcyjnej w Wydawnictwie "Bernardinum". 

 dr Joanna Zacniewska - zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują wykorzystanie metod komputerowych w edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia informatycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Rozprawa doktorska przygotowana w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczyła wykorzystania technologii informacyjnych jako środka dydaktycznego w kształceniu nauczycieli.