Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / 2 dyplomy w 2 lata

Administracyjno-Ekonomiczne

Zapisując się na studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym jednocześnie proponujemy podjęcie dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom magisterski wydany przez Kolegium Jagiellońskie-Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni. Tak zorganizowane studia wymagają jednej opłaty w wysokości 2200 zł za semestr, wnoszonej w 4 ratach w semestrze bądź w ratach ustalonych przez samego studenta, bez dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto studiować na kierunku Administracyjno-ekonomicznym?

W dobie ciągłych zmian w gospodarce oraz dynamicznych procesów globalnych, znajomość prawa i ekonomii przyczynia się w istotny sposób do poprawy jakości życia, zarówno pojedynczych ludzi jak i całych narodów. Zarówno prawo jak i ekonomia w swoich funkcjach aplikacyjnych dostarczają wiedzy i wskazówek do podejmowania decyzji administracyjnych i gospodarczych, co jest procesem ciągłym, obejmującym różnorodne powiązania społeczno-gospodarcze. Istotna rolę w tych procesach  odgrywa, na różnych szczeblach, administracja i stosunki własnościowe, czyli relacje powstające pomiędzy ludźmi w związku z wytwarzaniem dóbr i usług oraz decydowaniem o ich wykorzystaniu Determinują one całokształt życia społeczno-gospodarczego i decydują o bezpieczeństwie ekonomicznym i społecznym kraju, rozumianym jako harmonijny rozwój, pozwalający na budowanie zrównoważonego dobrobytu obywateli.  Dlatego celem praktycznych studiów  na kierunku administracyjno-ekonomicznym jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem wiedzy ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie. Poprzez kształcenie w zakresie  m.in. ekonomii społecznej, prawa podatkowego, prawa finansów publicznych czy polityki społecznej, prawa upadłościowego oraz ochrony konkurencji i konsumentów,  absolwent magisterskich studiów administracyjno-ekonomicznych  przygotowany będzie do pełnienia różnorodnych  ról, cechujących się różnymi poziomami samodzielności, poczynając od standartowych prac w administracji publicznej, kierowania zespołami pracowniczymi,  po analizowanie projektów ekonomicznych, zbieranie i opracowywanie materiałów służących do tworzenia strategii gospodarczych dla firm i instytucji publicznych.

Pedagogika

Natomiast zapisując się na studia magisterskie z Pedagogiki ze specjalnością: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza bądź Resocjalizacja i profilaktyka społeczna można jednocześnie podjąć  trzysemestralne  studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii i terapii pedagogicznej. W tak zorganizowanych studiach dyplom magisterski otrzymasz z Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej i świadectwo studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni, wnosząc jedno czesne w wysokości 2100 zł za semestr, płatne w 4 ratach w semestrze lub w ratach ustalonych przez samego studenta, bez dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Zmienająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo-cywilizacyjne naszego kraju, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi, prowadzi do stale postępującego poczucia izolacji lub odrzucenia coraz liczniejszych grup społecznych. W tej sytuacji pojawia się pytanie: kim jest i kim może być człowiek? Poszukujac odpowiedzi na te pytania istotną role przypisujemy pedagogom,  głównie jako przewodnikom na drodze rozwoju dzieci i młodzieży, współkreujacych ich socjalizację bądż resocjalizację.

Toczący się natomiast spór o wychowanie, wydaje się stale stawiać pedagogów, przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na inne pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wiernym klasyce czy awangardzie?   Nie ma bowiem wątpliwości, że  człowiek jest istotą poznającą, myślącą i formułujacą różne sądy. Zatem człowiek myślący to osoba, która nie tylko doznaje wrażeń i jedynie „gapi się”na otaczający ją świat, potrafiąc przy tym coś wytworzyć, ale osoba poszukujaca odpowiedzi na pytanie „dlaczego”. Stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi jest cechą charakterystyczną  studiów magisterskich z pedagogiki, które dodatkowo oferują kształcenie w specjalnościach szczególnie przydatnych na współczesnym rynku usług pedagogicznych. 

............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71