Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do osób legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym i pragnących uzyskać uprawnienia do prowadzenia nowego rodzaju zajęć dydaktycznych.

Ekonomia jest ważną częścią współczesnego życia. Dlatego budowanie świadomości ekonomicznej powinno odbywać się na wszystkich etapach edukacji i rozpoczynać już w szkole podstawowej. Chodzi bowiem o to, aby cel jaki zakłada edukacja ekonomiczna osiągać stopniowo, najpierw poprzez zabawę, a później przez zajęcia warsztatowe w zakresie osobistych finansów i przedsiębiorczości na wyższych etapach powszechnej edukacji.

Zwłaszcza, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wśród zadań edukacyjnych wymienia również kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak np. kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

Dla osiągnięcia tego celu zaleca się, aby działania edukacyjne dotyczyły m.in. finansów osobistych, korzystania z usług bankowych, rynku pracy i bezrobocia, marketingu i promocji oraz planowania własnej działalności gospodarczej. Oczywiście działania te powinny być odpowiednio dostosowane do konkretnej grupy wiekowej oraz dotychczasowego stanu wiedzy słuchaczy. Dla realizacji tych celów konieczne są wykwalifikowane kadry pedagogiczne, legitymujące się podstawami wiedzy z ekonomii i prawa, gdyż podstawy programowe tych zajęć zakładają uzyskanie przez uczniów umiejętności m.in z zakresu prawa pracy, rachunkowości, podatków czy ubezpieczeń, a nade wszystko umiejętności wyboru własnej ścieżki rozwoju zawodowego Te i podobne zagadnienia obejmuje program naszych studiów, prowadzonych także przez wykładowców-praktyków.