Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Koordynator szkolnych zajęć pozalekcyjnych

Dwusemestralne studia skierowanego osób legitymujących się uprawnieniami pedagogicznym i pragnących uzyskać kwalifikacje do animowania i koordynowania pozaprogramowej działalnością szkoły.

Szkoła, obok podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej takich jak obowiązkowe zajęcia edukacyjne czy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne, zorganizowane w formach pozalekcyjnych. Wybór określonej tematyki, zakresu i formy tych zajęć pozostaje autonomiczną decyzją organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów. Zajęcia pozalekcyjne to głównie dopełnienie szkolnego programu dydaktycznego oraz rozwijające różnorodne zamiłowania uczniów. Mogą być realizowane np. w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz w ramach przyznanych na ten cel środków przez organy prowadzące, które nierzadko poszerzają ofertę aktywności pozaprogramowej szkoły w ramach tzw. szkół otwartych. W takich projektach udział w proponowanych zajęciach biorą nie tylko uczniowie danej szkoły, ale także mieszkańcy osiedla. Wówczas pojawia się problem koordynacji różnorodnych zajęć, organizowanych również poza terenem szkoły np. w klubie osiedlowym. Oprócz tego koordynator powinien analizować i modyfikować potrzeby uczniów w zakresie ich zainteresowań i zaciekawienia proponowanymi zajęciami pozalekcyjnymi, przedstawiając swoje opinie dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej. Wreszcie powinien aktywnie współpracować z organem prowadzącym, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w celu materialnego i merytorycznego wsparcia działalności pozaprogramowej szkoły, na co zwraca uwagę ministerstwo edukacji w zreformowanym systemie szkolnym.