Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej

Dwusemestralne studia skierowane do osób pragnących uzyskać kwalifikacje do pełnienia roli mediatora w różnych sytuacjach konfliktowych, m.in powstałych na terenie placówki oświatowej.

Konflikty są nieodłącznym elementem relacji społecznych, zarówno wśród ludzi dorosłych jak i wśród dzieci czy młodzieży. Zazwyczaj mają aspekt negatywny jak: rozbieżność interesów, wartości, przekonań, które dzielą, wzbudzają złość, niechęć a nawet wrogość między stronami. Coraz częściej prowadzą do agresji fizycznej, nierzadko zakończonej tragicznym wydarzeniem. Dlatego należy konflikty rówieśnicze wcześnie dostrzegać i rozwiązywać w sposób konstruktywny, co zwiększa tożsamość osoby lub grupy, mobilizuje ją do twórczych zmian i prowadzi do pełniejszej integracji zespołu.

W środowisku szkolnym, w którym uczniowie spędzają ze sobą dużo czasu, wykonując wiele zróżnicowanych zadań, nierzadko w atmosferze rywalizacji, stresu, nietrudno o sytuacje konfliktowe. Naturalny w tym wieku brak życiowego doświadczenia, emocjonalna labilność, trudności w kontrolowaniu reakcji, zazwyczaj prowadzą do rozwiązywania sporów i konfliktów poprzez zachowania agresywne (agresja fizyczna, słowna, przeniesiona). Agresja skutkuje zazwyczaj eskalacją konfliktu, utrwalają się wrogie relacje, nierzadko w coraz szerszym gronie osób wciąganych do kłótni przez skonfliktowane strony. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera znajomość i wprowadzanie w życie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. Do jednych z nich należy mediacja, której celem jest dobrowolne porozumienie się stron będących w konflikcie, w obecności osoby trzeciej tj. mediatora jako osoby bezstronnej, neutralnej i akceptowanej przez strony.

Umiejętności te nabędą absolwenci naszych studiów, którzy uzyskają także zdolności do wykorzystywania idei mediacji rówieśniczych, pełnionych przez uczniów, odpowiednio przeszkolonych w zakresie technik komunikacyjnych i mediacyjnych.