Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Doradca i asystent rodziny

Dwusemestralne studia skierowane do osób pragnących zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje do pracy wg ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. Głównym celem tej pomocy jest wsparcie rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.  Absolwenci naszych studiów uzyskają  kwalifikacje do prowadzenia poradnictwa rodzinnego oraz udzielania wsparcia rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej. Nabędą umiejętności do  współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi oraz z jednostkami administracji publicznej, a także z  organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Uzyska także kwalifikacje do pracy w placówkach pomocy społecznej.

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71