Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Wczesna edukacja z nauką programowania

Problematyka wczesnej edukacji stanowi ciągle żywą dyskusję wśród pedagogów, rodziców i polityków, w której wszyscy podkreślają wysoką rangę wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej, jako najistotniejszego etapu w rozwoju osobowości i wychowania młodego pokolenia. Stąd m.in. wynika popularność edukacji przedszkolnej i organizacja różnych programów „wczesnego startu” dla zapewnienia dobrej jakości kształcenia dla jak największej populacji dzieci, z traktowaniem instytucji wczesnej edukacji jako etapu wyrównywania różnic rozwojowych i kształtowania nawyków do wysiłku intelektualnego.

Podkreśla się przy tym problematykę jakości kształcenia, (co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącego zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego), które powinno odkrywać i rozwijać indywidualne zdolności każdego dziecka.

Nauka programowania w edukacji szkolnej - kurs dla nauczycieli w WSKS w Gdyni

Psychologia polska i polska pedagogika zajmująca się wartościową edukacją dla dzieciństwa, jasno i klarownie przedstawia podstawowe argumenty w tym zakresie podkreślając, że dzieciństwo jest wypełnione największą ilością okresów tzw. krytycznych dla całości życia, czyli takich, które już nigdy się nie pojawią, np. w zakresie zaufania, przywiązania, gramatyzacji mowy, nauki języka (także obcego), ćwiczenia pamięci i rozbudzania wyobraźni, bez czego dalsze planowanie edukacji staje się trudne a nawet niemożliwe. Ponadto okres przed-szkolny jest najważniejszy dla kształtowania (się) emocjonalności, bez której nie ma przecież sprawności w uczeniu.

Wreszcie dzieciństwo daje jedyną szansę zbudowania fundamentów uczenia (się) i dokonywania wyborów w różnych zakresach i jest najważniejsze dla kształtowania tożsamości oraz rozpoznawania mechanizmów pożądanych zachowań społecznych.

Dla realizacji tych podstawowych celów wczesnej edukacji potrzebne są fachowe kadry, które potrafią także przeciwstawiać się  rozgrywaniu zagadnień pedagogicznych jako interesu politycznego, nierzadko pomijającego jakość wychowania i kształcenia na tym etapie nauczania. Ponadto celem tych studiów jest także przygotowanie nauczycieli do kształcenia informatycznego poprzez wyposażenie naszych absolwentów w umiejętności wykorzystania nowych technologii w dydaktyce,  z możliwością nauki programowania na poziomie wczesnej edukacji. Takie kształcenie małego dziecka   ma przyczyniać się do lepszego rozwoju m.in. czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego czy algorytmicznego. Uzyskane w ten sposób umiejętności, wzbogacać  będą   edukację polonistyczną, matematyczną czy przyrodniczą jako fundament kształcenia podstawowego. Jest to zgodne z planowanymi przez MEN zmianami w podstawie programowej nauczania początkowego i budowaniem kompetencji cyfrowych na wszystkich etapach kształcenia.