Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Wytyczne dotyczące przygotowania prac dyplomowych

Prace licencjackie:

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinien:

 1. Złożyć indeks oraz kartę egzaminacyjną (uzupełnione wszystkimi wymaganymi wpisami).
 2. Potwierdzić rozliczenie czesnego za studia.
 3. Uzupełnić brakujące dokumenty.
 4. Rozliczyć praktyki studenckie.
 5. Złożyć pracę dyplomową zaakceptowaną przez promotora zgodnie z wymogami uczelni w 2 egzemplarzach (1 oprawiony egzemplarz - dla promotora oraz 1 obustronnie drukowany, zbindowany - do archiwum) oraz jedną wersję elektroniczną pracy (zapisaną w formacie .rtf, .odt, .doc lub .docx na nośniku CD w kopercie, która jest opisana: imię i nazwisko studenta, tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora (wraz z jego podpisem), dołączoną do wersji przeznaczonej do archiwum.
 6. Należy umieścić na ostatniej stronie pracy dyplomowej oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (dostępne na stronie internetowej) własnoręcznie podpisane.
 7. Dostarczyć 6 zdjęć dyplomowych (format 45 X 65 mm) na papierze fotograficznym.
 8. Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złożyć legitymację studencką do teczki pozostającej w uczelni w archiwum uczelni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku.
 9. Złożyć kartę obiegową.


Powyższe dokumenty należy złożyć 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej.
W przypadku niedopełnienia powyższych formalności student nie zostanie dopuszczony do obrony pracy dyplomowej.

.................................................................................................................................................

STUDIA PODYPLOMOWE

Wytyczne dotyczące przygotowania prac dyplomowych:

Student przed przystąpieniem do egzaminu powinien:
 • Złożyć pracę drukowaną obustronnie, bindowaną w 1 egzemplarzu, wraz z płytą CD zawierającą pracę
 • Potwierdzić rozliczenie czesnego za studia