Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

/ Wykładowcy z tytułem lub stopniem naukowym profesora

prof. zw. dr hab. Jerzy Będźmirowski - zainteresowania badawcze i dorobek naukowy obejmuje: międzynarodowe stosunki polityczne, historię powszechną i gospodarczą XIX-XX w. oraz historię wojskowości w tym historię polskiej Marynarki Wojennej. Autor m.in. Historii wojskowości i Polskiej Marynarki Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej. The Polish Naval Academy, Szkolenie  oficerów Polskiej Marynarki Wojennej w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych w latach 1919-1989, Kształcenie oficerów marynarki wojennej w niektórych państwach europejskich w latach 70 naszego wieku.

prof. zw. dr hab. Wojciech Cichosz – zainteresowania badawcze i dorobek naukowy obejmują m. in. edukację i filozofię wychowania, komunikację interpersonalną, systemy wartości oraz współczesne przemiany kulturowe. Uczestnik i współtwórca wielu konferencji międzynarodowych. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek, w tym: Metodologia. Elementarz Studenta, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Śladami wielkich filozofów, Formacyjna rola szkoły katolickiej, Kościół na ziemi kosakowskiej,  Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Doktor nauk humanistycznych (pedagogika) i teologicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

prof. dr hab. Jan Ciechowicz - teatrolog i literaturoznawca. Autor licznych publikacji naukowych m.in. Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka, Sam na scenie, O różnych sposobach czytania "Lekcji teatralnej" Mickiewicza. Znawca Szekspira. Członek licznych towarzystw naukowych, stowarzyszeń teatralnych i filmowych. Juror festiwalu filmowego w Gdyni. 

prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski - zajmuje się zagadnieniami z dziedziny historii, socjologii i politologii. Jest specjalistą w zakresie nauk o polityce, historii powszechnej i regionalnej, problematyki narodowościowej i etnicznej oraz stosunków międzynarodowych. Wybitny znawca problematyki Polonii i życia Polaków za granicą. Autor książek i opracowań wspólnych, między innymi: Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, Stosunki międzynarodowe w świadomości młodzieży szkół ponadpodstawowych, Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, Wstęp do badań politologicznych, Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne. 

prof. dr hab.  Romuald Grzybowski - zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują historię oświaty i wychowania oraz historię myśli pedagogicznej. Rozprawa habilitacyjna pt. Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956 przedstawiona została w Uniwersytecie Gdańskim.  Autor książki: Studia nauczycielskie w województwie gdańskim w latach 1955-1970. Ich rozwój i efekty kształcenia, Gdańsk 1994. Współredaktor m.in. Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego, Gdańsk 1999; Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989).Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Historii Edukacji. Dyrektor Instytutu Pedagogiki UG.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasperek – dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne obejmuje sztukę wojenną ze szczególnym wyróżnieniem zabezpieczeń bojowych, technicznych i specjalnych. Wybitny specjalista z zakresu wykrywania skażeń chemicznych i toksycznych na morzu. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych m.in. Europejski kontekst bezpiecznego i efektywnego gospodarowania na morzu. Bałtyckie tory żeglugowe – zagrożenie terroryzmem, Nowe koncepcje budowy gazociągu Nord Stream na dnie Bałtyku czy Rola i zadania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń w wykrywaniu skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi na morzu. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła Zagrożenia jednostek pływających marynarki wojennej i baz morskich (portów) toksycznymi i promieniotwórczymi środkami przemysłowymi w kontekście zadań i możliwości obrony przeciwchemicznej.

prof. dr hab. Miron Kłusak - dorobek naukowy dotyczy politologii, historii najnowszej oraz myśli politycznej XIX i XX wieku, ze szczególnym wyróżnieniem przemian politycznych, strategii działań politycznych oraz geopolityki. Jest autorem wielu publikacji, między innymi: Polityczne aspekty konfliktu społecznego, Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, Kierunki polityczne w geografii politycznej oraz wydawnictw książkowych, np.: Francja w 1981 roku. Lewica u władzy, Kryzys polityki lewicy we Francji w początkach lat osiemdziesiątych i porażka w wyborach parlamentarnych 1986 roku, Strategia w polityce, Między historią a polityką.

prof. zw. dr hab.  Lucyna Kopciewicz – zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują metodologie badań pedagogicznych, współczesne nurty badań społecznych i socjologię wychowania. Rozprawa habilitacyjna pt. Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu przedstawiona została w Uniwersytecie Gdańskim. Autorka monografii: Polityka kobiecości jako pedagogika różnic,  Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna. Polsko-francuskie studium porównawcz,  Rodzaj i edukacja. Fenomegraficzne studium z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu. Współautorka Students on Education and Work. oraz autorka prac translatorskich:  Bourdieu P., Męska dominacj,  Bourdieu P., Przemoc symboliczna, Bourdieu P., Struktury, habitus, praktyki. Autorka licznych rozpraw i artykułów m.in.: Koncepcja roli zawodowej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej-ujęcie feministyczne, Udział szkoły w wytwarzaniu kapitałów rodzajowych uczennic i uczniów, Grzeczne dziewczynki, niegrzeczni chłopcy-wytwarzanie różnic rodzajowych w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły, Jednostka, wspólnota, tolerancja-feministyczne rewizje. Ponadto współautorka:  Learning for an unknown context: a comparative case study on same Swedish and Polish Political Science students’ experiences of the transition from university to working life.

prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski - specjalista w zakresie polityki obronnej państwa ze szczególnym uwzględnieniem sił morskich. Ekspert w sprawach morskiego kierunku importu ropy naftowej i gazu ziemnego z podkreśleniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Autor ponad pięćdziesięciu prac naukowych, w tym m.in. książek Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, Podstawowe reguły użycia sił zbrojnych NATO podczas realizacji operacji pokojowych ONZ czy Siły morskie współczesnego państwa.

prof. dr hab. Franciszek Makurat - psycholog i ceniony specjalista w zakresie psychologicznych analiz efektywności zespołów sportowych z uwzględnieniem indywidualnych cech osobowościowych zawodników. Z analiz korzysta reprezentacja Polski kobiet w piłce koszykowej i siatkówce. Członek Polskiego Związku Piłki Nożnej i kwalifikator sędziów piłkarskich. Autor książki Sport. Rodzina i szkoła oraz współautor książek o koszykówce. 

prof. dr hab. Roman Marks - specjalista w zakresie ekologii morza. Autor ponad czterdziestu publikacji dotyczących m.in. wymiany zanieczyszczeń między morzem i atmosferą ze szczególnym uwzględnieniem par rtęci i bakterii. Uczestnik wypraw naukowych i wykładowca m.in. w Alfred-Wegener-Institute for Polar and Marine Research-Bremerhaven i Marine Sciences Institute Departament of Marine Sciences University of Connecticut Groton.

prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki - zainteresowania naukowe obejmują zsyłki polityczne Polaków na Kaukaz w XIX i na początku XX wieku, problematykę kultury politycznej w Polsce od początku państwa do czasów współczesnych i przemiany globalne w świecie na przełomie XX i XXI wieku. Autor ponad 60 publikacji, m.in.: Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej RP w procesie współczesnych przemian ustrojowych, Marynarka Wojenna w dziejach Polski. Współautor wydanej ostatnio książki: Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców 1. Wejherowskiego i 2. Gdyńskiego oraz Polski wrzesień 1939 roku w Gdyni

prof. dr hab. Ewa Polak - zajmuje się polityką gospodarczą i społeczną oraz przemianami cywilizacji współczesnej z uwzględnieniem globalizacji i integracji. Jest autorka i współautorką książek: Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej i Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury duchowej, Dezintegracja i integracja jako współzależne procesy współczesnych przemian cywilizacyjnych - rozprawa habilitacyjna, a także autorką około 60 artykułów naukowych, między innymi: Spór o charakter współczesnych przemian cywilizacyjnych, Regionalna integracja - przeciwieństwo czy etap procesu globalizacji oraz Konieczność reinterpretacji pojęcia suwerenności.

prof. zw. dr hab. Andrzej Romanow - zainteresowania badawcze i dorobek naukowy obejmuje problematykę społeczno-polityczną Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem przemian demograficznych, społeczno-zawodowych, wyznaniowych i narodowościowych Gdańska w latach 1871-1939. Autor licznych prac, publikacji książkowych i artykułów naukowych, takich jak Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Problemy społeczno-zawodowe ludności Gdańska (1920-1939), Wydawcy i drukarnie polskie w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 1978, Polskie drukarnie, wydawnictwa i księgarnie na Pomorzu w latach 1920-1939, Gdańsk 1986, "Gazeta Gdańska 1891-1939. Zarys dziejów, Problematyka kaszubska na łamach prasy polskiej w Gdańsku w latach 1891-1939, czy Gdańska prasa polska 1891-1920 – rozprawa habilitacyjna przygotowana w Uniwersytecie Gdańskim. 

prof. dr hab. Piotr Semków - pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, zajmujący się badaniami nad najnowszą historią Polski. Autor ponad 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 3 monografii m.in.: Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939-1945; Dzieje Sopotu 1939-1945 czy Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957- rozprawa habilitacyjna.

prof. dr hab. Kazimierz Sopuch - specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny socjologii polityki, kultury i religii, socjologii wartości i postaw wobec życia, a także socjologii regionu. Napisał osiem tomów poezji. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz towarzystw naukowych, wieloletni kierownik Zakładu Socjologii Kultury UG, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  Jest autorem licznych prac naukowych, w tym wydań książkowych, na przykład: Postawy wobec życia i wybór wartości a struktura społeczna - rozprawa habilitacyjna, Z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego 1945-1957, Na obrzeżu. Studia antropologii kulturowej i regionalizmu. 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner - zajmuje się dziejami liberalizmu na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, zagadnieniami związanymi ze związkami wyznaniowymi na ziemiach polskich oraz stosunkami polsko-ukraińskimi w XIX i XX wieku. Jest autorem między innymi książek: Liberałowie Królestwa Polskiego 1904-1915, Polacy - ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914 oraz redaktor wydawnictw książkowych, między innymi: Ukraina i Polska po I wojnie światowej, Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach, Wschód - Zachód - Ukraina, Polska - Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku.

prof. dr hab. inż. Sławomir Sutowski – zainteresowania naukowe i osiągnięcia badawcze obejmują problematykę sztuki wojennej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym znaczenia okrętów podwodnych oraz uzbrojenia i zabezpieczenia bojowego jednostek podwodnych. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła Użycie celów pozornych w obronie przeciwrakietowej zespołu okrętów. Ponadto autor licznych książek w tym Okręty podwodne wczoraj i dziś, Okręty podwodne – fantazja i rzeczywistość, Okręty podwodne pod polska banderą oraz Dobór uzbrojenia korwety wielozadaniowej w aspekcie planowanych zadań.

prof. dr hab. Janusz Szulist – zainteresowania badawcze i dorobek naukowy obejmują m.in. teorię systemów społecznych, decydowanie polityczne, moralność życia społecznego oraz filozofię kultury. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Innsbrucku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Papieskim Jan Pawła II w Krakowie. Uczestnik konferencji naukowych oraz europejskich programów wymiany kadr dydaktycznych. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji książkowych, w tym: Die personalistische Friedensethik von Johannes Paul II; W kierunku pełniejszego człowieczeństwa. Dobro wspólne jako wzorzec dla personalistycznych odniesień w rzeczywistości społeczno-politycznej; Człowiek jest drogą Kościoła. Wprowadzenie do Katolickiej Nauki Społecznej; Służba czy niewolnicze podporządkowanie. Posłuszeństwo w Katolickiej Nauce Społecznej.

prof. dr hab. Ewa Zalewska - zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują dydaktykę ogólną, pedeutologię i edukację zintegrowana. Autorka m.in: Ideologiczne konteksty twórczości zawodowej nauczycieli w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Gdańskie rodowody pedagogiczne: geneza-kontynuacje-inspiracje-przemieszczenia znaczeń pedagogicznych czy Edukacja zintegrowana-miedzy gruntownymi przeobrażeniami a pozorami zmiany.